tvpatra.gr
Download (8)
ΠΑΤΡΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κοινοποίηση

Συνεδριάζει, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023, ώρα 11:30, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα παρακάτω θέματα:

 1. Αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή του Β1 σταδίου της μελέτης «Γενικού Πολεοδομικού
  Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)/Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
  Δημοτικής Ενότητας Βραχναιίκων, Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο τα συμπράττοντα γραφεία
  μελετών «Χρ. Διονυσοπούλου-Κων/να Ζερβού-Ι. Μπαλάτσα-Παρ. Ζέρβα (εισηγήτρια: Α.
  Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς,– Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση: 1) Του από 02-10-2023 πρακτικού, για την παραλαβή και αποσφράγιση
  προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά) αξιολόγησης του αρμοδίου
  γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Πολεοδομικού -Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης
  (αποφ. 330/2022 ΟΕ) για την «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα,
  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων Δήμου Πατρέων», 2) Την αποδοχή της
  προσφοράς που υπέβαλε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο υποψήφιος οικονομικός
  φορέας «BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με
  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 343691, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές
  προδιαγραφές, της αριθ.1/2023 της Μελέτης (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ.
  Καραντζιάς, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 3. 1) Έγκριση του από 10/10/2023 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2)
  Συμμόρφωση στην υπ’ αριθ.1305/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
  (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 3) Επιστροφή παραβόλου στον προσφεύγοντα οικονομικό φορέα «ZERO DLG
  IKE», 4) Απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ««Υφαντήριο – κατασκευή και
  εμπορία υφασμάτων – ενδυμάτων SAFEWORK εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» με τον
  διακριτικό τίτλο «SAFEWORK Ε.Π.Ε.» για το είδος 43. Μπουφάν αδιάβροχο (jacket) γ) και 5)
  Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για το ανωτέρω είδος της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια

2
Ειδών ατομικής προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του» (εισηγητής:
Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

 1. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες
  που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων στη συνάντηση του έργου Metacities στη Λευκωσία της
  Κύπρου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση των από 19/09/23 και 20/09/23 Πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου της
  Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού που αφορούν στην
  αποσφράγιση και αξιολόγηση, α) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς
  των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και β) των Οικονομικών Προσφορών και ανάδειξη
  «προσωρινού αναδόχου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού για την
  «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘‘Τρίτσης’’,
  Απορριμματοφόρα με γερανό», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 496.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ
  24%), σύμφωνα με την αριθ. 1/2023 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Καθαριότητας,
  Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού – τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου
  (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 3. Έγκριση 1 ου Πρακτικού «Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και
  βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών» της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση
  εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
  ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ»
  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 4. 1) Έγκριση 2 ου Πρακτικού κατακύρωσης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ – ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ», 2) Κατακύρωση
  αποτελέσματος διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν.
  Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)
 5. 1) Έγκριση 3 ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας «Ανάθεση Εκπόνησης Μελετών
  Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτηρίων και Δομών», 2) Κατακύρωση αποτελέσματος
  διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ.
  Δ/ντής)
 6. Έγκριση 2 ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ
  ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ, ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, ΡΙΟΥ» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς –
  Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)
 7. Ανασυγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης
  Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου
 • Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και
  σύνταξη των όρων της Διακήρυξης της αριθ.9/2023 Μελέτης του Τμήματος Διοικητικής
  Μέριμνας, της Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης για την «Προμήθεια γραφικής
  ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας και αναλώσιμων
  (μελάνια-τύμπανα) για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων»,
  προϋπολογισμού δαπάνης 260.419,89€, συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24% (εισηγητής: Δ. Πλέσσας –
  Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντριες)
 2. Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ.
  Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 3. Άσκηση ή μη αγωγής κατά Γεωργίου Καγιά του Ιάσονα, της Τσόγκα Παναγιώτας του
  Ζήση και της Ασφαλιστικής Εταιρείας INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας –
  Αντ/ρχος, Σ. Ροκανάς – Νομικός Σύμβουλος).
 4. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων
  (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων,
  Τοπ. Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας) σε ασκηθείσα ποινική δίωξη

3
δυνάμει του υπ’ αριθ. Β2132/23, κλητηρίου θεσπίσματος (ΗΜ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20/10/2023)
(εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

 1. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων
  (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων,
  Τοπ. Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας) σε ασκηθείσα ποινική δίωξη
  δυνάμει του υπ’ αριθ. Β2133/23, κλητηρίου θεσπίσματος (ΗΜ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20/10/2023)
  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)
 2. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων
  (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων,
  Τοπ. Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας) σε ασκηθείσα ποινική δίωξη
  δυνάμει του υπ’ αριθ. Β2158/21, κλητηρίου θεσπίσματος (ΗΜ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 23/10/2023)
  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

”ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΟΔΙ” – ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΠΑΤΡΑ

omada diktiou

Επείγουσα σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου

diktio diktio

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ”ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ” ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ

omada diktiou